6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
HASTA AYDINLATMA METNİ

BULUTKLİNİK TEKNOLOJİ A.Ş(Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

BULUTKLİNİK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem, sağlık bilgileri, finans kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Veri Kategorisi İşlenen Veri
Kimlik Ad-Soyad, TCKN, Müşteri ID, Cinsiyet, Doğum Tarihi.
İletişim E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Adresi.
Müşteri İşlem Talep Bilgileri, Randevu Bilgisi, Hizmet Geçmişi Bilgileri.
Pazarlama Çerezler, Anketler.
İşlem Güvenliği Cihaz İşletim Sistemi ve Sürümü, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modeli, IP Adresi, Kullanıcı İşlem Kayıtları, Parola Bilgileri.
Hukuki İşlem Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Sözleşmeler.
Sağlık Bilgileri Boy, Kilo, Aile Sağlık Geçmişi, Sağlık Geçmişi, Tarafınızca Sistemimize Kaydedilen Sair Sağlık Bilgileri, Uzaktan Sağlık Hizmeti Kapsamında Hekimlerle Yapmış Olduğunuz Görüşmeler.
Finans Olası Ödemelere Bağlı Olarak Kart Bilgileri ve Ödeme Bilgileri.

3) Kişisel Verilerin Hangi Sebeplere İstinaden ve Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz a), b), c), maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın tarafımızca işlenecektir. Ancak d) maddesinde sayılan kişisel verileriniz ancak özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla işlenebilecektir.

a) KVKK m.5/2(a) ve 5/2(ç) uyarınca “Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine istinaden:

b) KVKK m.5/2(c) uyarınca “Tarafınızla aramızda sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekeli olması” hukuki sebebine istinaden:

c) KVKK m.5/2(c) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden:

d) KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine istinaden, sağlık ve pazarlama verileriniz bu aydınlatma metnine ek olarak tarafınıza sunulan “Açık Rıza Metni”nde ayrı ayrı açık rıza vermeniz kaydıyla aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.

Veri Kategorisi İşleme Amacı
Pazarlama Özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, İnternet sitesi üzerinden reklam amaçları çerezlerin toplanması amaçlarıyla verileriniz işlenebilecektir.
Sağlık Verileri Özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla "Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” uyarınca Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi” olmamız dolayısıyla hizmet sunumunun yapılabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülebilmesi, sistemimizde kayıtlı bulunan hekim/sağlık kuruluşlarının uzaktan sağlık hizmetinin sunumu gerekli şekilde sunabilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz verileri aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kişi gruplarıyla yalnızca yurt içinde aktarmaktayız.

Aktarılan Kişi Grubu Aktarılma Amacı Aktarılan Veri Grubu
Muhasebecilerimiz Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi. Kimlik Verileriniz, Finans Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, İletişim Verileriniz.
Avukatlarımız Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi. Kimlik Verileriniz, Hukuki İşlem Verileriniz, İletişim Verileriniz.
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi Kimlik Verileriniz, İletişim Verileriniz, Finans Verileriniz, Sağlık Verileriniz, İşlem Güvenliği Verileriniz
Tedarikçiler/İş Ortaklarımız Organizasyon süreçlerinin planlanması, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi. Kimlik Verileriniz, İletişim Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, Pazarlama Verileriniz.
Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Sağlık Kuruluşları ve Hekimler Uzaktan sağlık hizmetinin sunulması, Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar bakımından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Kimlik Verileriniz, İletişim Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, Sağlık Verileriniz.
Sigorta şirketi Uzaktan sağlık hizmetinin sunulması, Tıbbi teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar bakımından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Müşteri İşlem Verileriniz (uzaktan sağlık hizmetine ait randevu bilgileri)

5) Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplanacağı

Kişisel verileriniz, bu metnin (3) fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere istinaden ve belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi(çerez toplanması), internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulması, mesaj yoluyla iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, uzaktan sağlık hizmetinin sunumu için yetkili hekimle görüntülü görüşme gerçekleştirilmesi, yapılan görüşmelerde manuel olarak alınan notlar.

6) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

7) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru Bilgisi
Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. KULUÇKA MRK. B1BLOK NO: 151/1D İÇ KAPI NO: 101 ESENLER / İSTANBUL Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda uygun ortamlar aracılığıyla yeni metinlerimiz tarafınıza sunulacaktır.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://bulutklinik.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.